Kancelária účtovných služieb s.r.o.
Úvod Ponuka služieb Etický kódex Cenník Na stiahnutie KontaktPonuka služieb

Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • peňažný denník - zápis účtovných prípadov
 • pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov
 • kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, saldokonto
 • DPH - evidencia DPH, daňové priznanie
 • ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • mesačné oboznamovanie klienta so stavom hospodárenia spoločnosti

Vedenie podvojného účtovníctvap

 • hlavná kniha
 • analytická evidencia účtovníctva pre spoľahlivú základňu pre ekonomickú analýzu podniku
 • účtovný denník
 • evidencia dodávateľských faktúr, saldokonto
 • evidencia odberateľských faktúr, saldokonto
 • DPH - evidencia DPH, daňové priznanie
 • ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) 
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • mesačné oboznamovanie klienta so stavom hospodárenia spoločnosti

Mzdy a personalistika
 • ochrana osobných údajov – zodpovedné osoby, informačný systém
 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • výpočet miezd
 • zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 • ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
 • podklady pri ukončenie pracovného pomeru

Účtovné a ekonomické poradenstvo
 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní spoločnosti
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky
 • elektronické oboznamovanie klientov s novinkami v oblasti daní, miezd, účtovníctve, a pod.

Správa registratúry
 • vyhotovenie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku podľa potrieb klienta
 • dohľad nad registratúrou

 

 

 
www.ucto-pp.sk
  created by © PWD s.r.o. - Grafické štúdio