Kancelária účtovných služieb s.r.o.
Úvod Ponuka služieb Etický kódex Cenník Na stiahnutie KontaktMôj etický kódex

Česť účtovníka a rešpektovanie práva

Pri svojej práci sa riadim príslušnými platnými právnymi predpismi. Snažím sa čo najviac sledovať legislatívne procesy a prispôsobuje svoju prácu novým podmienkam, postupom a nariadeniam. V prípade že zistím skutočnosti, kde klient porušil právne normy upozorním ho na to a snažím sa mu čo najviac pomôcť a vhodne situáciu vyriešiť.

Mojou povinnosťou je klienta i jeho zamestnancov informovať o nových i pripravovaných zmenách, čo v najskoršom možnom termíne. Za svoje chyby, ktoré som spôsobila pri svojej práci zodpovedám sama.

O svojej osobe neuvádzam odborné znalosti a skúsenosti ktoré v skutočnosti nemám. V prípade, že klientovi nemôžem poskytnúť odbornú radu, obraciam sa na poradcu v príslušnom odbore.

V prípade že po ukončení prác zistím chybu vykonanú v minulých obdobiach, informujem klienta a pokúsim sa o nápravu.


Kvalita práce

Svojim klientom neposkytujem iba základné spracovanie účtovnej agendy. Spracovanie účtovných a daňových dokladov musí byť pre klienta spoľahlivou základňou pre ekonomickú analýzu podnikateľskej aktivity.

Snažím sa priblížiť k potrebám klienta, nenútim klienta aby sa prispôsoboval mojim pracovným návykom.

Snažím sa zjednodušiť prácu klienta a odbúrať a uľahčiť prácu, tak aby sa mohol venovať svojej hlavnej podnikateľskej aktivite.

Účtovná agenda musí byť zrozumiteľná, jasná aj pre klienta.


Ochrana údajov

Zaväzujem sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých informáciách o ktorých som sa v súvislosti s výkonom mojej činnosti dozvedela. Najmä o informáciách o výrobnom procese, bankovom, obchodnom, hospodárskom, resp. inom tajomstve.

Zaväzujem sa zachovávať mlčanlivosť a zabezpečiť ochranu o údajoch a informáciách získaných v súvislosti s mojou činnosťou pri prác. Zároveň sa zaväzujem, že ich nebudem sprístupňovať iným osobám, okrem prípadov, kedy je ich využitie nevyhnutné za účelom splnenia predmetu uzatvorenej zmluvy.

Získané údaje nesmiem využiť vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb.

Zaväzujem sa zachovávať ochranu osobných údaj svojich klientov (certifikovaná osoba).

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa ma týka aj po ukončení prác pre klienta.


Konflikty záujmov a ich riešenie

Každý konflikt s klientom sa snažím riešiť v záujme dosiahnutia obojstrannej spokojnosti.

V prípade konfliktu v organizácii, musím postupovať v rámci nariadení priameho nadriadeného, alebo osoby poverenej konaním za spoločnosť (konateľ).

V prípade rozporu medzi dvoma rovnako postavenými osobami v spoločnosti, sa snažím byť nestrannou osobou. Vykonám príkazy od obidvoch strán, bez zamlčania skutočností druhej osobe.


Vzťahy s klientmi a informovanosť klienta

Mojou úlohou je predkladať finančné informácie v plnom rozsahu, poctivo a profesionálne , tak aby boli zrozumiteľné.

Informácie o podniku musím uvádzať pravdivo.

Postupujem na základe platných právnych predpisov.

Postupujem na základe platných smerníc klienta pre výkon mojej činnosti.

Postupujem v súlade s pokynmi klienta ak nie sú v rozpore zo zákonom.

Pred začatím prác si zabezpečím prístup ku všetkým informáciám aby som minimalizovala riziko nesprávneho názoru.


Odmena

Za poskytnuté služby mám nárok na odmenu.

Cenu prác stanovujem na základe poskytnutých odborných vedomostí, na základe času stráveného pri poskytovaní služieb a výškou vlastných osobných nákladov vynaložených na výkon prác.

Ziskovosť klienta nemá vplyv na výšku odplaty.


Reklama

Pri propagácii svojej osoby nesmiem znevažovať prácu iných účtovníkov, alebo poradcov.

O svojich ponúkaných službách informujem verejnosť čestne, bez klamlivej reklamy.


Ukončenie spolupráce

Mojou povinnosťou je upozorniť klienta na prijatie opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody spôsobenej nedokončením činnosti, alebo ukončením spolupráce.

Po ukončení spolupráce je mojou povinnosťou odovzdať klientovy všetky jeho doklady i ostatný majetok.

Mojou povinnosťou je odovzdať všetky spracovnané údaje klienta aj v elektronickej podobe.

Ing. Lenka Ordzovenská, V Poprade 13.5.2006

 

 

 
www.ucto-pp.sk
  created by © PWD s.r.o. - Grafické štúdio