logo

Kancelária účtovných služieb


vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva


Kto sme?


foto

Ing. Lenka Ordzovenská

Sme spoľahlivá účtovnícka firma s dlhoročnými skúsenosťami a praxou vo vedení a spracovávaní účtovníctva.

V Kancelárii účtovných služieb s.r.o. ponúkame svojim klientom komplexný a ucelený servis v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy. S každým zákazníkom spolupracujeme tak, aby to vyhovovalo jeho predstavám. Snažíme sa zvoliť takú techniku práce, aby ste nemuseli navštevovať úrady a robiť si starosti s byrokraciou.


Aké služby vám vieme ponúknuť?


služby

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Jadrom našej činnosti je vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie miezd pre malé firmy. Jednoduché účtovníctvo spracovávame príležitostne. Ak ste dlhšie existujúca firma alebo s účtovníctvom začínate od začiatku, vieme vám pomôcť so všetkým čo v tejto oblasti potrebujete. Vedenie účtovníctva zvládame podľa zákonných predpisov. Za svoju prácu preberáme zodpovednosť.

Viac info...
služby

Mzdy a personalistika

Ak zamestnávate vo svojej firme ľudí, viete koľko administratívy navyše to znamená. V Kancelárii účtovných služieb s.r.o. bude o mzdy vašich zamestnancov každý mesiac postarané. Zariadime pre vás všetko, čo potrebujete vo vzťahu k zamestnancom - od pracovných zmlúv, cez pravidelné hlásenia poisťovniam, až po zasielanie výplatných pások formou mailu. Našimi zákazníkmi sú prevažne firmy s menším počtom zamestnancov, ale máme skúsenosti aj so spracovávaním miezd nad 100 zamestnancov.

Viac info...
služby

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Poradenstvo prioritne poskytujeme našim klientom. Poradíme akú formu podnikania zvoliť. Hľadáme vhodné technické a programové riešenie bežných činnosti klienta tak, aby sme šetrili klientove zdroje. Na základe našich skúseností a nášho sústavného vzdelávania sa snažíme analyzovať súčasnú organizáciu firmy a navrhujeme možnosti zlepšenia a zjednodušenia. Pre klientov poskytujeme aj služby založenia a zmeny s.r.o. na živnostenskom a obchodnom registri.

Viac info...


Pre klientov / Na stiahnutie


V tejto sekcii nájdete dotazník pre zamestnávateľov k prijatiu nového zamestnanca, Splnomocnenie pre právnicke aj fyzické osoby na stiahnutie a odkazy na webové stránky na stiahnutie softvéru.


SPLNOMOCNENIE pre PO

SPLNOMOCNENIE pre FO

oberon
Oberon
teamviewer
TeamViewer


Aký je náš etický kódex?


priestor

Česť účtovníka a rešpektovanie práva
Pri našej práci sa riadime príslušnými platnými právnymi predpismi. Snažíme sa čo najviac sledovať legislatívne procesy a prispôsobujeme svoju prácu novým podmienkam, postupom a nariadeniam. V prípade, že zistíme skutočnosti, kde klient porušil právne normy, upozorníme ho na to a snažíme sa mu čo najviac pomôcť a vhodne situáciu vyriešiť.  Našou povinnosťou je informovať klienta a jeho zamestnancov o nových aj pripravovaných zmenách, čo v najskoršom možnom termíne. Za svoje chyby, ktoré spôsobíme pri našej práci, zodpovedáme my. O našich zamestnancoch neuvádzame odborné znalosti a skúsenosti, ktoré v skutočnosti nemajú. V prípade, že klientovi nemôžeme poskytnúť odbornú radu, obraciame sa na poradcu v príslušnom odbore. V prípade, že po ukončení prác zistíme chybu vykonanú v minulých obdobiach, informujeme klienta a pokúsime sa o nápravu.

Kvalita práce 
Svojim klientom neposkytujeme iba základné spracovanie účtovnej agendy. Spracovanie účtovných a daňových dokladov musí byť pre klienta spoľahlivou základňou pre ekonomickú analýzu podnikateľskej aktivity.  Snažíme sa priblížiť k potrebám klienta - nenútime klienta, aby sa prispôsoboval našim pracovným návykom.  Snažíme sa zjednodušiť prácu klienta, odbúrať a uľahčiť prácu tak, aby sa mohol venovať svojej hlavnej podnikateľskej aktivite.  Účtovná agenda musí byť zrozumiteľná a jasná aj pre klienta.

Ochrana údajov
Zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých informáciách, o ktorých sme sa v súvislosti s výkonom našej činnosti dozvedeli. Najmä informácie o výrobnom procese, bankovom, obchodnom a hospodárskom, resp. inom tajomstve. Zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť a zabezpečiť ochranu o údajoch a informáciách získaných v súvislosti s našou činnosťou pri práci. Zároveň sa zaväzujeme, že ich nebudeme sprístupňovať iným osobám, okrem prípadov, kedy je ich využitie nevyhnutné za účelom splnenia predmetu uzatvorenej zmluvy. Získané údaje nesmieme využiť vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb. Zaväzujeme sa zachovávať ochranu osobných údaj svojich klientov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nás týka aj po ukončení prác pre klienta.

Konflikty záujmov a ich riešenie 
Každý konflikt s klientom sa snažíme riešiť v záujme dosiahnutia obojstrannej spokojnosti. V prípade konfliktu v spoločnosti, musíme postupovať podľa pokynov priameho nadriadeného alebo osoby poverenej konaním za spoločnosť. V prípade rozporu medzi dvoma rovnako postavenými osobami v spoločnosti, sa snažíme byť nestrannou osobou. Vykonáme príkazy od obidvoch strán, bez zamlčania skutočností druhej osobe.

Vzťahy s klientmi a informovanosť klienta 
Našou úlohou je predkladať finančné informácie v plnom rozsahu, poctivo a profesionálne tak, aby boli zrozumiteľné. Informácie o podniku musíme uvádzať pravdivo. Postupujeme na základe platných právnych predpisov. Postupujeme na základe platných smerníc klienta pre výkon našej činnosti. Postupujeme v súlade s pokynmi klienta, ak nie sú v rozpore zo zákonom. Pred začatím prác si zabezpečíme prístup ku všetkým informáciám, aby sme minimalizovali riziko nesprávneho názoru.

Odmena
Za poskytnuté služby máme nárok na odmenu. Cenu prác stanovujeme na základe poskytnutých odborných vedomostí, na základe času stráveného pri poskytovaní služieb a výškou vlastných osobných nákladov vynaložených na výkon prác. Ziskovosť klienta nemá vplyv na výšku odplaty.

Reklama
Pri propagácii svojej osoby nesmieme znevažovať prácu iných účtovníkov alebo poradcov. O svojich ponúkaných službách informujeme verejnosť čestne, bez klamlivej reklamy.

Ukončenie spolupráce
Našou povinnosťou je upozorniť klienta na prijatie opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody spôsobenej nedokončením činnosti alebo ukončením spolupráce. Po ukončení spolupráce je našou povinnosťou odovzdať klientovi všetky jeho doklady i ostatný majetok. Našou povinnosťou je odovzdať všetky spracované údaje klienta aj v elektronickej podobe.


Cenník účtovných služieb


Na cenníku sa pracuje.


Kontaktujte nás


kontakt