logo

Kancelária účtovných služieb


vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva


Kto sme?


foto

Ing. Lenka Ordzovenská

Sme spoľahlivá účtovnícka firma v Poprade s dlhoročnými skúsenosťami a praxou vo vedení a spracovávaní účtovníctva.

Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad ako externý účtovník, mzdár, ekonóm a administratívny pracovník, ponúka svojim klientom komplexný a ucelený servis v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy. Účtovníčky s každým zákazníkom spolupracujú tak, aby to vyhovovalo jeho predstavám. Snažíme sa vykonávať administratívne práce a zvoliť si takú techniku práce, aby ste nemuseli navštevovať úrady a robiť si starosti s byrokraciou.

Ing. Lenka Ordzovenská, hlavný účtovník spoločnosti Kancelária účtovných služieb s.r.o., je zapísaná v Komore daňových poradcov s číslom licencie 1196/2019 a poskytuje daňové poradenstvo v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.


Čo vám vieme ponúknuť?


služby

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad ako externý účtovník, mzdár, ekonóm a administratívny pracovník , vedenie podvojné účtovníctvo a spracovanie miezd pre malé firmy. Jednoduché účtovníctvo spracovávame príležitostne. Ak ste dlhšie existujúca firma alebo s účtovníctvom začínate od začiatku, vieme vám pomôcť so všetkým čo v tejto oblasti potrebujete. Účtovníctvo vedieme podľa zákonných predpisov a za svoju prácu preberáme zodpovednosť.

služby

Mzdy a personalistika

Ak zamestnávate vo svojej firme ľudí, viete koľko administratívy navyše to znamená. V Kancelárii účtovných služieb s.r.o. Poprad bude o mzdy vašich zamestnancov každý mesiac postarané. Mzdár a administratívny pracovník zariadia pre Vás všetko, čo potrebujete vo vzťahu k zamestnancom - od pracovných zmlúv, cez pravidelné hlásenia poisťovniam, až po zasielanie výplatných pások formou mailu. Našimi zákazníkmi sú prevažne firmy s menším počtom zamestnancov, ale máme skúsenosti aj so spracovávaním miezd nad 100 zamestnancov.

služby

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Naším klientom poskytujeme poradenstvo. Poradíme akú formu podnikania zvoliť. Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad ako externý účtovník hľadá vhodné technické a programové riešenie bežných činnosti klienta tak, aby účtovníčky šetrili klientove zdroje. Na základe skúseností a sústavného vzdelávania prostredníctvom kurzov a školení ako mzdár, účtovník a ekonóm sa snažíme analyzovať súčasnú organizáciu podniku a navrhujeme možnosti zlepšenia a zjednodušenia. Pre klientov poskytujeme aj služby založenie spoločnosti s ručením obmedzeným alebo zmeny na obchodnom registri a živnostenskom registri.


Pre klientov / Na stiahnutie


V tejto sekcii nájdete dotazník pre zamestnávateľov k prijatiu nového zamestnanca, Splnomocnenie pre právnicke aj fyzické osoby na stiahnutie a odkazy na webové stránky na stiahnutie softvéru.


SPLNOMOCNENIE pre PO

SPLNOMOCNENIE pre FO

oberon
Oberon
teamviewer
TeamViewer
anydesk
AnyDesk


Aký je náš etický kódex?


priestor

Česť účtovníka a rešpektovanie práva – Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad

Ako účtovník a ekonóm sa riadime príslušnými platnými právnymi predpismi. Snažíme sa čo najviac sledovať účtovné legislatívne procesy, daňové zmeny a prispôsobujeme svoju prácu novým podmienkam, postupom a nariadeniam. V prípade, že zistíme skutočnosti, kde klient porušil právne normy, upozorníme ho na to a snažíme sa mu čo najviac pomôcť a vhodne situáciu vyriešiť.

Povinnosťou účtovníka a mzdára je informovať klienta a jeho zamestnancov o nových aj pripravovaných zmenách, čo v najskoršom možnom termíne. Za svoje chyby v účtovníctva, ktoré spôsobíme pri našej práci, zodpovedáme my.

Ako správny účtovník a mzdár o našich zamestnancoch neuvádzame odborné znalosti a skúsenosti, ktoré v skutočnosti nemajú. V prípade, že klientovi nemôžeme poskytnúť odbornú radu, obraciame sa na poradcu v príslušnom odbore.

Ako správny účtovník a mzdár v prípade, že po ukončení prác zistíme chybu vykonanú v minulých obdobiach, informujeme klienta a pokúsime sa o nápravu.

Kvalita práce – účtovník Poprad Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad 

Ako externý účtovník, mzdár, ekonóm a administratívny pracovník: 

Ochrana údajov - účtovníctvo Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad

Pri vedení účtovníctva a spracovaní miezd, pri organizačnom a ekonomickom poradenstve, sa zaväzujeme zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých informáciách, o ktorých sme sa v súvislosti s výkonom našej činnosti dozvedeli. Najmä informácie o výrobnom procese, bankovom, obchodnom a hospodárskom, resp. inom tajomstve.

Zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť a zabezpečiť ochranu o údajoch a informáciách získaných v súvislosti s našou činnosťou pri práci. Zároveň sa zaväzujeme, že ich nebudeme sprístupňovať iným osobám, okrem prípadov, kedy je ich využitie nevyhnutné za účelom splnenia predmetu uzatvorenej zmluvy.

Získané údaje účtovník a mzdár nesmie využiť vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb.

Ako mzdár, účtovník, ekonóm a administratívny pracovník sa zaväzujeme zachovávať ochranu osobných údaj svojich klientov.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa účtovníka týka aj po ukončení prác pre klienta.

Konflikty záujmov a ich riešenie 

Každý konflikt s klientom sa účtovník a mzdár snažia riešiť v záujme dosiahnutia obojstrannej spokojnosti.

V prípade konfliktu v spoločnosti, účtovník a mzdár postupuje podľa pokynov priameho nadriadeného alebo osoby poverenej konaním za spoločnosť.

V prípade rozporu medzi dvoma rovnako postavenými osobami v spoločnosti, sa účtovník a mzdár stáva nestrannou osobou. Vykonáme príkazy od obidvoch strán, bez zamlčania skutočností druhej osobe.

Vzťahy s klientmi a informovanosť klienta 

Ako externý účtovník, mzdár, ekonóm a administratívny pracovník:

Odmena

Za poskytnuté služby máme nárok na odmenu.

Cenu prác mzdových a účtovných, ekonóma a administratívneho pracovníka stanovujeme na základe poskytnutých odborných vedomostí, na základe času stráveného pri poskytovaní služieb a výškou vlastných osobných nákladov vynaložených na výkon prác.

Ziskovosť klienta nemá vplyv na výšku odplaty.

Reklama

Pri propagácii svojej osoby nesmieme znevažovať prácu iných účtovníkov alebo poradcov.

O svojich ponúkaných službách informujeme verejnosť čestne, bez klamlivej reklamy.

Ukončenie spolupráce

Našou povinnosťou účtovníka, mzdára, ekonóma a  administratívneho pracovníka je upozorniť klienta na prijatie opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody spôsobenej nedokončením činnosti alebo ukončením spolupráce.

Po ukončení spolupráce s našou účtovnou spoločnosťou je našou povinnosťou odovzdať klientovi všetky jeho doklady i ostatný majetok.

Povinnosťou účtovníka Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad je odovzdať všetky spracované údaje klienta aj v elektronickej podobe.

Ing. Lenka Ordzovenská, V Poprade , 7.8.2019


Cenník účtovných služieb


Prosim, stiahnite si náš cenník v PDF:

Cenník


Kontaktujte nás


kontakt